Kalambury dla dzieci jako inspiracja do ćwiczeń rozwijających kompetencje językowe

Czy kalambury dla dzieci mogą pełnić funkcję edukacyjną?

Zabawa słowem pojawia się często w twórczości różnych autorów. Jest to jeden ze środków wyrazu artystycznego wprowadzający element groteski. Tak powstają fraszki, limeryki lub kalambury słowne, wykorzystujące dwuznaczność słów jednobrzmiących, lub przestawianie członów wyrazu. Krótkie i zabawne teksty mogą być również materiałem do rozszerzania kompetencji językowych uczniów.

Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa

Prawidłowe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie oparte jest na skojarzeniach słowa z jego graficznym obrazem. Te funkcje wzrokowe i słuchowe rozwijają ćwiczenia zawarte w książce Kalambury wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej. Jest tam zbiór rebusów i zabawnych krótkich tekstów, zachęcających do czytania. Dzięki temu uczniowie poznają nowe słowa i uczą się stosować je w różnych kontekstach. Śmieszne kalambury dla dzieci wprowadzają do nauki szkolnej element rozrywki. Uczą też spostrzegania zjawisk językowych odnośnie do budowy słów z sylab i członów. U podstaw tej umiejętności leży zdolność do analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Funkcja ta ma również znaczenie dla nauki płynnego czytania i poprawnej pisowni. Kalambury dla dzieci to gry słowno-logiczne rozszerzające zasób pojęć, rozwijające myślenie i pamięć.

Kształtowanie koncentracji uwagi

Zadania wymagające logicznego myślenia wymagają skupienia się ucznia na poszukiwaniu prawidłowych rozwiązań. W aspekcie językowym są formą rozwijania aktywności dzieci w zakresie twórczego myślenia i działania na materiale słownym. Sprzyja temu koncentracja uwagi na wykonywanych czynnościach, co jest przydatne również w wielu innych sytuacjach. W związku z tym kalambury dla dzieci to forma pomocna w przezwyciężaniu trudności w nauce, wynikających z braku lub rozproszenia uwagi podczas lekcji albo odrabiania zadań domowych.

 Funkcja pomocnicza w procesie dydaktycznym i terapeutycznym

Książka Kalambury wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla uczniów szkoły podstawowej może znaleźć zastosowanie w wielu sytuacjach związanych z nauczaniem, reedukacją lub organizowaniem dzieciom rozrywki. Zawarte w niej opowiastki, zagadki i kalambury dla dzieci wykorzystywane są przez polonistów i nauczycieli terapii pedagogicznej, wychowawców lub personelu świetlicy szkolnej do:

– nauki czytania ze zrozumieniem,

– korekcji dysleksji, dysgrafii i dysortografii,

– kształcenia słuchu fonematycznego,

– przeciwdziałania wadom wymowy,

– wspierania rozwoju wszystkich funkcji poznawczych,

– kształtowania motywacji do nauki, 

– organizowania zajęć świetlicowych.

Forma zabawowa zajęć korekcyjnych jest dla uczniów atrakcyjna, Dzieci chętnie angażują się w  wykonywanie zadań, co sprzyja uzyskiwaniu pożądanych efektów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uczniów z najmłodszych klas, którzy najczęściej korzystają z zajęć reedukacyjnych.

Rozrywka i integracja

Zabawne kalambury dla dzieci mogą również zainteresować dorosłych. Mogą być wykorzystane przez rodziców, którzy chcą ze swoimi dziećmi spędzać czas aktywnie. Materiały z książki posłużą do organizowania zabaw w domu albo podczas wyjazdu wakacyjnego lub weekendowego. Ze względu na uniwersalny zestaw zadań, w grze w kalambury mogą brać udział dzieci w różnym wieku, osoby dojrzałe i seniorzy. Dla wszystkich będzie to doskonała rozrywka, dodatkowo sprzyjająca integracji całej rodziny. Tak więc zabawa w kalambury słowne i rozwiązywanie rebusów nie tylko posiada funkcję kształcącą i rozrywkową, ale również może łączyć pokolenia.

Comments are closed.